Familievereniging Leekerweide
~ Sinds 1985 in verbinding met elkaar vóór onze clienten ~  

Nieuwsbrief 2016

Uitgave: september 2016    

                                      
 1. Inleiding
Beste ouders, familieleden en verzorgers,
Het is alweer ruim een jaar geleden dat u onze laatste Nieuwsbrief heeft ontvangen. In deze Nieuwsbrief willen wij u informeren over de zaken die het laatste jaar gespeeld hebben en inzicht geven in de recente ontwikkelingen.
Vorig jaar hebben wij op grootse wijze, met onze leden/donateurs en bewoners (cliënten), het dertigjarig bestaan van de Familievereniging Leekerweide gevierd. Het belang en de noodzaak van de Familievereniging Leekerweide, als belangenbehartiger van bewoners en verwanten, is in deze periode meer dan noodzakelijk gebleken. Denk hierbij bijvoorbeeld maar aan de invoering van het Leefwensen onderzoek waarbij o.a. de woonwensen van de individuele cliënt zijn gewaarborgd, de plannen voor het opheffen van het slaapwachten op de buitenlocaties binnen Wognum en recent de plannen van de gedwongen verhuizingen van de Wentel 2 A&B-bewoners en het verplicht bestellen van de dagelijkse boodschappen bij Vitaal.  Dankzij het actief optreden van de Familievereniging door o.a. het mobiliseren van de achterban, Zorgkantoor, andere belanghebbenden en de pers zijn deze plannen gelukkig in de prullenmand verdwenen.
Het zal duidelijk zijn dat wij als Familievereniging niet op onze lauweren kunnen rusten en ook de komende 30 jaar ons actief zullen inzetten voor de belangen van onze cliënten en achterban.
Een van de belangrijke uitdagingen zal zijn om met andere belangenbehartigers in de verstandelijk gehandicapten zorg in contact te treden om samenwerkingsverbanden te starten en zodoende onze kennis en invloed te vergroten.  De Familievereniging heeft inmiddels de eerste stappen gezet in dit traject en zal u hier t.z.t. over informeren.
Het bestuur van de Familievereniging is verheugd u te mogen melden dat, ondanks de beperkte financiële middelen, het ook dit jaar weer is gelukt om voor de bewoners een leuk programma samen te stellen. Het officiële deel, waar alleen leden en donateurs van de Familievereniging aanwezig mogen zijn, zal starten om 10.30 uur en omstreeks 11.00 uur zijn afgelopen.  Zoals de laatste jaren gebruikelijk zal er na de koffiepauze een presentatie worden gehouden (± 11.15 uur). Vanaf 12.00 uur tot 13.30 uur zal, tegen kostprijs, een lunch worden geserveerd in de Gortlaad.
Het middagprogramma, dat zal beginnen om 13.30 uur en bestaan uit o.a. muziek (zanger en draaiorgel), optreden van 4 clowns, de Caviabak met mooie prijzen en Oud Hollandse spelletjes. Ook aan de inwendige mens is gedacht (o.a. ijsjes en oliebollen). Drankjes, met uitzondering van koffie/thee en limonade, zullen tegen geringe kosten verkrijgbaar zijn.


2. Resultaat Leekerweide 2015
Uit het gepubliceerde Jaardocument 2015 valt op te maken dat Leekerweide een positief resultaat(winst) heeft behaald van € 2.815.080 (de begroting 2015 ging uit van € 691.300). De (vrije) Reserves stijgen door dit resultaat van € 9.971.242  in 2014 naar een bedrag in 2015 van € 12.786.322 en een solvabiliteit percentage van 25,5%.
Verder lezen wij in het jaardocument 2015 van Leekerweide o.a. dat er op 1 maart 2016 een financiering (lening) bij de Rabobank is afgesloten voor € 3.500.000 met een looptijd van 10 jaar. Een van de voorwaarden die de Rabobank blijkbaar voor deze lening heeft geëist is het aanhouden van een Reserves De hoogte van deze Reserves vastgelegd in een solvabiliteit percentage en is voor   2015 gesteld op minimaal 18%, in 2016 minimaal 19%, in 2017 minimaal 20% en verder.
Nu weten we uit het recente verleden dat de activiteiten van banken veel risicovoller zijn dan de activiteiten van een zorginstelling zoals Leekerweide. Het is dan ook volstrekt ongehoord dat de Rabobank, die volgens de solvabiliteit berekening die ook voor Leekerweide is toegepast, zelf net iets boven de 6% solvabiliteit uitkomt, met zulke extreme eisen komt.
Het is niet ongebruikelijk dat de Rabobank een zekerheidsbeslag (solvabiliteit percentage) eist voor een aan Leekerweide verstrekte lening. Wat wel bijzonder is dat de hoogte van deze zekerheid vele malen hoger is dan de lening en Leekerweide daar vervolgens mee instemt. Tenzij natuurlijk Leekerweide, naar jaren ten onrecht verhaaltjes te hebben verkondigd over de solvabiliteitseisen van de banken, nu plotseling de kans schoon ziet om via deze relatief kleine lening het aanhouden van deze belachelijke hoge Reserves te rechtvaardigen.
Ook in onze Nieuwsbrief van september 2015 zijn wij weer ingaan op (vrije) Reserves van Leekerweide. In Nieuwsbrief 2015 hebben wij ook gerefereerd naar een, door de cliëntenraad en Leekerweide georganiseerde, bijeenkomst in november-2014. Tijdens deze bijeenkomst bevestigde de directie dat voor het rekening-courantkrediet (in 2013 een bedrag van € 1.000.000) er geen solvabiliteit eisen zijn gesteld en dat er een hypothecaire zekerheid is gesteld.  In het jaardocument 2013 zijn geen solvabiliteitseisen opgenomen. Opmerkelijk is dat in het Jaardocument 2014 er nu blijkbaar wel spraken is van een solvabiliteitseis van 15%. Dit in de wetenschap dat het verstrekte rekening-courantkrediet gelijk is als in 2013 en de Reserves in 2014 zijn toegenomen.
Conclusie:
Het is voor de zoveelste keer duidelijk geworden dat er geen enkele reden is en was om het jarenlange bezuinigingsbeleid voor te zetten. Met een (vrije) Reserves in 2015 van
€ 12,8 miljoen, een positief resultaat € 2,8 miljoen en een solvabiliteit percentage van 25,5% wordt de ongebreidelde bezuinigingsdrift van deze Raad van bestuur (directie) pijnlijk duidelijk. Een substantieel deel van deze reserves, die grotendeels zijn opgebracht uit inhoudingen op WLZ/AWBZ -gelden van onze cliënten, moet weer voor dit doel (zorg) worden aangewend.


3. Voorzieningenfonds Cliënten van Leekerweide
In het Leekerweide nieuws van juli 2016 staat een stukje over het Voorzieningenfonds Cliënten van Leekerweide. In dit stukje lezen wij o.a. dat de afgelopen jaren getekend zijn door bezuinigingen, hand op de knip en goed en verstandig omgaan met geld. Het is voor niemand makkelijk geweest maar vooral de meest kwetsbare mensen zijn geraakt door deze maatregelen.  Omdat er maar weinig ruimte is voor wat extra’s is het Voorzieningenfonds Cliënten van Leekerweide opgericht. Cliënten van Leekerweide kunnen eenmalig een beroep doen op dit fonds (bijvoorbeeld voor sportkleding, veilig autozitje, aanschaf fiets zodat een cliënt naar zijn werk kan gaan of een wasmachine).
Nu is het een understatement te moeten constateren dat het blijkbaar niet zo goed gaat met de cliënten van Leekerweide als het gaat om de effecten van de doorgevoerde bezuinigingen. Als direct betrokken cliënt, ouder en verwanten hebben wij de gevolgen van deze jarenlange bezuinigingen aan den lijve mogen ondervinden. Het is niet voor niets dat het bezuinigingsbeleid van Leekerweide één van de speerpunten is geweest van de Familievereniging. We hebben u via onze Nieuwsbrieven op de hoogte gebracht en gehouden van deze ongebreidelde bezuinigingsdrift van deze directie. De jarenlange voorgeschotelde doemscenario’s, vertaald in het gevoerde beleid, hebben er voor gezorgd dat de cliënten die vaak al onder het bestaansminimum zitten nog verder onder druk komen te staan.
Ondanks deze doemscenario’s, vaak ingegeven door veronderstelde effecten van bezuinigingsmaatregelen door de overheid en de ten onrechte gesuggereerd solvabiliteitseisen van banken, wordt het uit het onderstaande tabel (1) duidelijk waar het geld wat bestemd is voor de zorg aan onze cliënten is gebleven:
 
                                               2010    2011    2012    2013    2014    2015
Eigenvermogen (2)                  € 6,5    € 6,5     € 8,9     € 8,3     € 10,0   € 12,8
Solvabiliteit      (3)                13.5%   13,9%   18,2%   17,4%   19.1%   25,5%
 
(1) gegevens vermeld in de Jaardocument Stichting Leekerweide 2015
(2) bedragen vermeld in miljoenen
(3) verhouding eigen vermogen/balans vermogen
Ter illustratie een simpel rekenvoorbeeld: 
Ten opzichte van het jaar 2010 is het Eigenvermogen (de Reserves) gestegen van € 6.500.000 tot € 12.800.000 in 2015. Een stijging van € 6.300.00 ofwel 97%. In dezelfde periode is het solvabiliteit

percentage gestegen van 13,5% in 2010 tot 25,5% in 2015. Een stijging van maar liefst 89%.
Het is klip en klaar dat het Voorzieningen Fonds, met de eenmalige ondersteuning mogelijkheden, weinig tot niets bijdraagt aan de problemen waar onze cliënten en ouders/verwanten mee geconfronteerd worden.  Er moeten structurele veranderingen in het bezuinigingsbeleid van Leekerweide plaatsvinden waardoor cliënten weer wat meer financiële armslag krijgen om bijvoorbeeld weer eens op vakantie te gaan en/of weer kunnen beschikken over een televisieaansluiting in hun kamer. Voor cliënten die na het gewijzigde beleid toch nog in de problemen dreigen te komen, zou het Voorzieningen Fonds mogelijk uitkomst kunnen bieden. Als bijlage van deze Nieuwsbrief treft u het overzicht van de gevolgen die het jarenlange bezuinigen heeft veroorzaakt.


4. Particuliere WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering)
In een brief van Leekerweide d.d. 15 juni 2016 is gewezen op het feit dat het raadzaam is om een particuliere WA-verzekering voor de cliënt af te sluiten. De reden hiervoor is dat de collectieve aansprakelijkheidsverzekering, die Leekerweide voor alle cliënten heeft afgesloten, niet de kosten dekt voor schade die een cliënt aanbrengt aan de eigendommen van Leekerweide. Volgens de betreffende brief is het zelfs mogelijk dat een eventuele schade, door Leekerweide, op de vertegenwoordigers van de cliënt wordt verhaald.
Helaas is de brief van Leekerweide niet volledig en wordt er te kort door de bocht geredeneerd. Als namelijk aannemelijk gemaakt kan worden, door de vertegenwoordiger en/of WA-verzekeraar van de cliënt, dat de schade is veroorzaakt door nalatigheid van Leekerweide zelf, dan draait Leekerweide op voor de kosten. Bijvoorbeeld: als een cliënt voorgeschreven kalmerende medicatie niet of niet op tijd krijgt en daardoor uit zijn dak gaat, dan kan deze cliënt niet verantwoordelijk worden gehouden voor de aangebrachte schade. De aansprakelijkheid is bijzonder belangrijk in situaties waar meerdere schadeclaims in een korte periode worden ingediend. De verzekeringmaatschappij van deze cliënt kan, bij aansprakelijkheid, de premie voor de WA-verzekering verhogen of zelfs de verzekering schorsen (opzeggen).
Verstandig is om bij het afsluiten van een particuliere WA-verzekering een kopie van de brief van Leekerweide d.d. 15 juni 2016 mee te sturen. U kunt de verzekering via u eigen verzekeringsagent/maatschappij of bij een in de brief van Leekerweide genoemde verzekeringsagent/maatschappij afsluiten. Mochten er vragen zijn dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Familievereniging of bij het Kennis en Adviescentrum van KansPlus.


5. KansPlus
In de Nieuwsbrief van 2014 en 2015 en op onze Algemene ledenvergaderingen hebben wij u op de hoogte gebracht en gehouden van de plannen om nieuwe Familieverenigingen lid te laten worden KansPlus. Het idee is om meer Familieverenigingen te binden aan KansPlus door o.a. verlaging van de contributie. Hierbij worden wel een aantal zaken beperkt zoals bijvoorbeeld de stemverhouding van de Familieverenigingen bij de Algemene ledenvergadering van KansPlus. Het definitieve voorstel is in mei-2016, op de Algemene Ledenvergadering van KansPlus, door de leden goedgekeurd.
Nu de definitieve voorwaarden bekend zijn zal de Familievereniging met ingang van 1 januari 2017 opteren voor het nieuwe lidmaatschap met KansPlus.
De voorwaarden van het nieuwe lidmaatschap zijn als bijlagen van de ALV 2016 uitnodiging meegestuurd. Hierin vindt u ook het voorstel om de contributie van de Familievereniging voor 2017 te verlagen van € 37,50 per jaar naar € 25 per jaar.


6. Mediation (bemiddeling)
De invoering van het Ziggo Zorgconcept heeft voor behoorlijk wat beroering gezorgd bij de cliënten en de achterban van de Familievereniging. De Familievereniging heeft via de Nieuwsbrieven en brieven/mails richting directie en cliëntenraad haar ongenoegen kenbaar gemaakt. Deze brief/mail wisseling heeft uiteindelijk geleid tot een gesprek met de directeur van Leekerweide. Bij het gesprek waren buiten de directeur van Leekerweide en voorzitter van de Familievereniging ook twee medewerkers van Leekerweide en een door KansPlus aangedragen onafhankelijk adviseur aanwezig.
De uitkomst van dit overleg heeft ten aanzien van het tot stand komen Ziggo Zorgconcept niets opgeleverd. Wel heeft onafhankelijk adviseur vastgesteld dat er sprake is van een ernstige verstoorde verhoudingen en is een traject van mediation voorgesteld. Dit voorstel is door de aanwezige partijen onderschreven en door de directie van Leekerweide geaccordeerd.
De mediator zal afzonderlijk met de directie van Leekerweide en met een vertegenwoordiging van cliëntenraad en de Familievereniging gesprekken voeren. Op basis van deze gesprekken zal de mediator met een voorstel komen dat door betrokkenen partijen gezamenlijk zal worden besproken.


7. Adviespunt Zorgbelang
Onafhankelijke cliënt ondersteuners van Adviespunt Zorgbelang
In de wet langdurige zorg (wlz) mag je als cliënt meepraten over hoe je jouw zorg georganiseerd wilt hebben. Het is niet altijd eenvoudig om dit aan te geven en te regelen. Daar kan een ondersteuner bij helpen. Iedereen die aangewezen is op 24-uurs zorg (wlz- indicatie) heeft ook recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.  Cliëntondersteuning is advies en ondersteuning bij vragen over hoe je je leven met zorg het beste kunt regelen.
Wanneer zou je een beroep kunnen doen op een cliënt ondersteuner?
Als je vragen hebt of vastloopt bij het regelen van zorg in een instelling of thuis. Of als je niet tevreden bent met de uitvoering daarvan. Ook cliënten van Leekerweide en hun vertegenwoordigers kunnen een beroep doen op cliënt ondersteuners. Twee cliënt ondersteuners van Adviespunt Zorgbelang zullen op de familiedag een presentatie geven over hun werk en wat ze voor u en uw naasten kunnen betekenen. Hier stellen ze zich al vast kort aan u voor.
Wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn onafhankelijke cliënt ondersteuners van Adviespunt Zorgbelang en kunnen u helpen bij problemen of vragen die u heeft rondom de zorg van uw naaste. Wij zoeken samen naar de best passende oplossing. We gaan uit van u de vraag en komen op voor uw belang. We kunnen u helpen weloverwogen keuzes te maken over de zorg die op dit moment het beste past. We kennen de wet- en regelgeving rond om zorgvragen en kunnen u adviseren over uw rechten. Wij zijn onafhankelijk van zorginstellingen en andere instanties.
We beginnen altijd met goed te luisteren naar de wensen van de bewoner en proberen in kaart te brengen wat hij/zij het liefst op een dag of week doet en hoe hij/zij verzorgd wil worden.
De zorgplan bespreking
Wij proberen vervolgens deze wensen met u zo concreet mogelijk te verwoorden. Deze wensen kunt u bijvoorbeeld inbrengen bij de zorgplan bespreking met de zorgverlener van Leekerweide. Dat zorgplan moet Leekerweide minimaal twee keer per jaar met u bespreken en evalueren. Dat is een goed moment om stil te staan bij hoe het gaat en wat er eventueel verbeterd zou kunnen worden.  Wij merken ook dat als de bewoner/vertegenwoordiger en zorgverlener hun wederzijdse verwachtingen uitspreken, misverstanden en spanningen voorkomen kunnen worden.
Maar ook buiten de zorgplan besprekingen kunnen we met u meedenken en u adviseren.  Als de zorg in Leekerweide niet aansluit bij uw vraag, kunnen we samen zoeken naar oplossingen.
 E-mail: noordholland@adviespuntzorgbelang.nl
 
8. Einde Stichting Beheer Cliënt gelden (SBC)

Sinds 1987 heeft Leekerweide een Stichting die voor cliënten, die dat willen, uitvoering geeft aan de, door de rechter, opgelegde bewindvoering.
 Al 29 jaar hebben vrijwilligers, in de functie van bestuursleden, hun tijd en inzet gegeven aan het zo goed mogelijk functioneren van de SBC. Op het hoogtepunt was de SBC-bewindvoerder van ruim 120 cliënten.
Door een wetswijziging in 2014, werd het verboden voor stichtingen zoals de SBC, op welke wijze dan ook, verbonden te zijn met de organisatie waar de cliënten, waar zij bewindvoerder van is, wonen. Het bestuur heeft toen naar allerlei mogelijke alternatieven gekeken en heeft uiteindelijk besloten om zichzelf op te heffen. Het bestuur betreurt dat zij tot deze beslissing heeft moeten komen, aangezien er nu cliënten zijn die mogelijk daardoor geconfronteerd zouden worden met hogere kosten voor de bewindvoering. Maar na overleg met de Rechtbank, bleek dat er geen uitzonderingen mogelijk waren.
 Het gevolg van het besluit is dat er voor alle cliënten via de rechtbank een andere bewindvoerder is aangevraagd of op andere wijze vorm wordt gegeven aan het beheer van financiële en materiële zaken. Afgelopen week is de SBC ‘ontslagen’ als bewindvoerder van de laatste cliënt. Dit betekent dus dat de SBC officieel binnenkort ophoudt te bestaan.
 De financiële middelen die nog overblijven na de afrekening van de kosten en baten, worden aan de Stichting Vrienden van Leekerweide overgemaakt, ten behoeve van het sportveld. Dit heeft het bestuur van de SBC besloten, in overeenstemming met de statuten.
Rest ons nog om iedereen die in het 29-jarig bestaan van de stichting op enigerlei wijze een bijdrage heeft geleverd aan de SBC, van harte te bedanken voor hun inzet.
Wij hebben het in ieder geval, korter of langer, met zeer veel plezier gedaan. Met vriendelijke groeten, Het bestuur van de SBC.


9. Ziggo Zorgconcept/Leekerweide
In onze Nieuwsbrief van 2015 zijn wij uitgebreid ingegaan op de plannen van de directie (memo d.d. 26 november 2014 Zorgconcept Ziggo Zakelijk) om de abonnementskosten van de Ziggo tv-kabel televisie door te belasten aan de cliënten van Leekerweide. De halsstarrigheid van deze directie om ondanks de door ons genoemde argumenten, aangedragen door cliënten, ouders/verwanten en personeel, door te gaan met de invoering spreekt voor zich. 
Alternatieven, zoals KPN Digitenne, zijn niet meegenomen en in het kader van het moderniseren van het Leekerweide netwerk (glasvezelkabel) is blijkbaar om voor ons onbekende redenen gekozen voor Ziggo.
Ook bij het tot stand komen van het besluitvormingsproces over de keuze van het Zorgconcept Ziggo Zakelijke en rol van de cliëntenraad hierin bestaat nog steeds veel onduidelijkheid. De Familievereniging zal zich blijven inzetten om hierin duidelijk te krijgen.


10. Vitaal
In onze Nieuwsbrief van september-2015 hebben wij u gemeld dat sinds een aantal maanden de woongroepen de dagelijkse boodschappen en maaltijden in de weekenden (als geen maaltijden Van Smaak worden betrokken) niet meer bij de plaatselijke supers halen. In plaats daarvan moeten deze worden besteld bij Vitaal (onderdeel van de Versunie) gevestigd in Heerhugowaard. Ten opzichte van de grote supers (zoals AH, Jumbo, Plus en Deen), die hun boodschappen o.a. betrekken van retailers, is de Versunie een kleine speler.
Buiten de klachten van o.a. hoge prijzen, klein assortiment, mindere kwaliteit en het niet aanleveren van producten volgens de geldende regels werden de cliënten ook de mogelijkheid ontnomen om zelf de dagelijkse groepsboodschappen te doen.
Wat de reden van de directie van Leekerweide was om met Vitaal in zee te gaan is en blijft een mysterie. Maar wij zijn wel verheugd te kunnen melden dat de directie, wellicht geïnspireerd door onze Nieuwsbrief september-2015, het contact met Vitaal niet heeft verlengd. Dit betekend dat vanaf 1 januari 2016 er gekozen kan worden voor het bestellen/leveren van de dagelijkse boodschappen door VCN (duurder) of zelf de boodschappen doen bij de plaatselijke (goedkopere) supermarkten.


11. Cliëntenraad Leekerweide
In onze Nieuwsbrief september-2015 hebben wij u gemeld dat het contact met aantal leden van de Cliëntenraad was verbeterd en dat de Familievereniging bereid was deze leden desgewenst te ondersteunen. Helaas is gebleken dat deze constatering iets te voorbarig is geweest. Het tot stand komen van het Ziggo Zakelijk Zorgconcept is daar mede debet aan. Een overeenkomst die de cliënten van Leekerweide nog verder onder bestaansminimum drukt en waarmee de Cliëntenraad heeft ingestemd.
De wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen is al in deze Nieuwsbrief en de Nieuwsbrief september-2015 beschreven. Wat nog wel vermeld kan worden is dat de cliëntenraad ondanks diversen verzoeken van de Familievereniging niet bereid is gebleken om deze informatie te verstekken. De Cliëntenraad verschuilt zich hierbij achter een blokkade, opgeworpen door de directie van Leekerweide, om de gewenste informatie vrij te geven.
In het kader van een mediation traject waarbij de Raad van Bestuur Leekerweide, Cliëntenraad en Familievereniging betrokken zijn, zullen we ons ten aanzien van Cliëntenraad vooralsnog van verder commentaar onthouden.
 
H. Booman       Secretaris