Familievereniging Leekerweide
~ Sinds 1985 in verbinding met elkaar vóór onze clienten ~  

Nieuwsbrief 2018 

Uitgave: september 2018

1. Inleiding

Beste ouders, familieleden en verzorgers,

Het is alweer ruim een jaar geleden dat u onze laatste Nieuwsbrief heeft ontvangen. In deze Nieuwsbrief willen wij u informeren over zaken die het laatste jaar gespeeld hebben en inzicht geven in de recente ontwikkelingen.

In voorgaande Nieuwsbrieven hebben wij het belang en de noodzaak van een actieve en door leden ondersteunde Familievereniging, onder de aandacht gebracht. Denk bijvoorbeeld maar aan de invoering van het Leefwensen onderzoek waarbij o.a. de woonwensen van de individuele cliënt zijn gewaarborgd, de plannen voor het opheffen van het slaapwachten op de buitenlocaties binnen Wognum, de plannen van de gedwongen verhuizingen van de Wentel 2 A&B  cliënten en het verplicht bestellen van de dagelijkse boodschappen.  

Dankzij het actief optreden van de Familievereniging door o.a. het mobiliseren van de achterban, Zorgkantoor, andere belanghebbenden in de gehandicaptenzorg en de pers zijn deze plannen gelukkig niet doorgevoerd.

Het zal duidelijk zijn dat wij als Familievereniging niet op onze lauweren kunnen rusten en ook de komende 30 jaar ons actief zullen blijven inzetten voor de belangen van onze cliënten en achterban.

Henk Booman heeft aangegeven na 15 jaar als penningmeester/secretaris actief te zijn geweest in het bestuur van de Familievereniging Leekerweide, na deze ALV te willen stoppen met zijn bestuursactiviteiten. Het bestuur wil Henk danken voor zijn jarenlange inzet voor de Familievereniging Leekerweide en de Stichting Bewoners gelden. Gelukkig hoeven wij geen definitief afscheid te nemen van Henk. We zullen Henk nog minimaal 4 keer per  jaar tegenkomen op de Familieraad vergaderingen en bij de jaarlijkse ALV. Wij wensen Henk, zijn vrouw Beike en kinderen heel veel gezondheid en geluk toe.

Het bestuur van de Familievereniging is verheugd u wederom te mogen melden dat, ondanks de beperkte financiële middelen en met steun van onze sponsoren, het ook dit jaar weer is gelukt om voor de bewoners een leuk programma samen te stellen. Ook dit jaar heeft de Familievereniging besloten om geen spreker uit te nodigen. De reden is dat heel veel onderwerpen de afgelopen 31 jaar al aan de orde zijn geweest en de inspiratie voor een nieuw onderwerp ontbrak. Mocht zich in 2018/2019 een belangrijk onderwerp aandienen dan zullen wij niet schromen dit op de betreffende ALV van 2019, middels een spreker, aan de orde te brengen. Als u zelf een onderwerp heeft waarvan u denkt dat dit belangrijk is om een keer te bespreken, laat ons dat dan weten.

De ALV zal  beginnen om 11.15 uur (zaal open om 10.45 uur) en zal duren tot 12.15 uur. Na het opruimen van de Gortlaad zal vanaf 12.30 uur tot 13.30 uur, tegen kostprijs, een lunch worden geserveerd in de Gortlaad.

Het middagprogramma, aanvang om 13.30 uur einde 16.00 uur, zal bestaan uit o.a. muziek (zanger en een accordeonspeler), optreden van clowns, de "Cavia bak" met mooie prijzen en Oud Hollandse spelletjes. Ook aan de inwendige mens is gedacht (o.a. ijsjes en oliebollen). Drankjes, met uitzondering van koffie/thee en limonade, zullen tegen geringe kosten verkrijgbaar zijn.

 2. Internetsite/Facebook Familievereniging Leekerweide

De website van de Familievereniging Leekerweide is in 2017 compleet vernieuwd en aangepast aan de behoefte van een actieve Familievereniging en haar achterban.

Niet alleen is de site makkelijker toegankelijk gemaakt maar geeft ook veel inzicht in zaken die op Leekerweide spelen of hebben gespeeld. Zo staan niet alleen de Nieuwsbrieven van de laatste vijf jaar op site maar vindt u ook informatie over hoe de Familievereniging werkt en hoe zij haar informatie van de achterban verkrijgt. Verder vindt u koppelingen die u, via een muisklik, in contact brengen met instellingen die u mogelijk van dienst kunnen zijn. Zo zijn er o.m. links naar KansPlus, Cliëntenraad van Leekerweide en vindt u informatie over de klachtenprocedure op Leekerweide.

De website zal gedurende het jaar worden aangepast aan de actualiteiten die spelen op Leekerweide. Dit betekent dat u minder afhankelijk wordt van informatie uit de jaarlijkse Nieuwsbrief. Via de site kunt u zich ook u aanmelden als lid van de Familievereniging maar ook zaken melden die van belang kunnen zijn voor andere cliënten en/of verwanten van Leekerweide.

U kunt de website van de Familievereniging Leekerweide vinden op het onderstaande adres.

www.familievereniging-leekerweide.com

De Familievereniging heeft ook een Facebook account waar u informatie over onze vereniging en achterban kunt vinden. Het is belangrijk om de Facebook account van de Familievereniging met zoveel mogelijk mensen te delen. Door uitbreiding van onze netwerk kunnen we, door interactie met onze achterban, nog beter inspelen op belangrijke zaken die  zich op Leekerweide afspelen.

Facebook account Familievereniging Leekerweide: @FamilieverenigingLeekerweide1

3. Samenwerking Raad van Bestuur van de LeekerweideGroep (RVB) en Cliëntenraad Leekerweide

In de Nieuwsbrief van Oktober 2017 en op de Algemene Ledenvergadering 2017  hebben wij u geïnformeerd over de afspraken die gemaakt zijn tussen de RVB, de Cliëntenraad en de Familievereniging en welke zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst. Het doel van deze Samenwerkingsovereenkomst is niet alleen de onderlinge verstandhouding te herstelen/verbeteren, elkaar te informeren en het voorkomen van escalatie zoals bij de problemen rond de Wentel 2. De uitvoering van deze samenwerking is vastgelegd in een Afspraken Overeenkomst. In deze Afspraken Overeenkomst zijn een aantal zaken op papier gezet die hieronder nog even kort worden toegelicht:

i.              het invoeren van (jaarlijks) overleg tussen de partijen,

ii.             het vooraf kennis nemen van elkaars Nieuwsbrieven,

iii.            verstrekken van (belangrijk) informatie,

iv.            meedenken en adviseren bij (ingrijpende) plannen,

v.             bevestiging van elkaars verantwoordelijkheden,

vi.            het (proberen) te voorkomen  dat geschillen ernstig gaan escaleren.

De (formele) ondertekening van deze Samenwerkingsovereenkomst heeft in Oktober 2017 plaatsgevonden.

4. Resultaat Leekerweide 2017

Ook in 2017 is het resultaat en het eigenvermogen van de LeekerweideGroep weer sterk toegenomen. In een periode waarin het inkomen voor de meeste cliënten, vaak onder het bestaansminimum, door bezuinigingen nog verder onderdruk komt te staan neemt het resultaat en eigenvermogen van LeekerweideGroep jaar op jaar toe.  Het gevolg van dit beleid is dat heel veel cliënten noodgedwongen al jarenlang niet op vakantie kunnen, noodgedwongen geen gebruik kunnen maken van Ziggo televisie en niet kunnen deelnemen aan (betaalde) activiteiten.

Was er in 2016 nog een eigenvermogen van een  € 15.509.483 en een solvabiliteit percentage van 28,6% in 2017 is dit gestegen naar  een eigenvermogen van

€ 17.333.533 en een solvabiliteit percentage van 31,7%.

Met een resultaat van € 1.824.050 en een eigenvermogen van € 17.333.533 in 2017 en een solvabiliteit percentage van 31,7%  is klip en klaar dat er geen enkele reden is en was om dit (jarenlange) bezuinigingsbeleid voor te zetten. De conclusie is dan ook dat een substantieel deel van het eigenvermogen, dat grotendeels is opgebracht uit inhoudingen op WLZ/AWBZ - gelden van onze cliënten, weer moet aangewend voor het doel (zorg) waarvoor het is verstrekt.

De Familievereniging Leekerweide heeft het voorzieningenbeleid middels een brief (maart 2018) en tijdens het onderlinge overleg aangekaart bij de RVB. De RVB heef toegezegd, naar aanleiding van de brief en het overleg, nogmaals te willen kijken welke mogelijkheden er zijn om de cliënten van Leekerweide tegemoet te komen voor kosten zoals de jaarlijkse vakantie en het Ziggo televisie abonnement.

De Familievereniging Leekerweide zal wachten met verdere stappen totdat duidelijk is of en in welke mate de RVB cliënten van Leekerweide financieel wil compenseren.

Het door de LeekerweideGroep in het leven geroepen Voorzieningenfonds biedt geen enkele oplossing van de hiervoor genoemde problemen van cliënten van Leekerweide. Het vergoedt slechts individueel en eenmalig een bijdrage in de kosten. Zaken zoals een Ziggo abonnement en de jaarlijkse vakanties worden niet vergoed vanuit het fonds. In onze Nieuwsbrief van September 2016 zijn wij uitgebreid ingegaan het Voorzieningenfonds

5. Samenwerking / Fusie met Wilgaerden

In oktober 2017 is de Familievereniging door de RVB bijgepraat over de plannen voor samenwerking met Wilgaerden. In mei 2018 werd in het voorjaarsoverleg met de RVB duidelijk dat de partijen aansturen op een volledige fusie op korte termijn.

In een brief van augustus 2018 heeft de Familievereniging aangegeven verbaast en verontrust over snelheid waarmee deze fusieplannen worden uitgevoerd. De Familievereniging plaatst vraagtekens en heeft grote zorgen over het nut en gevolgen voor betrokkenen o.a. (cliënten en personeel) van beide organisaties. De hoge kosten van een fusie traject en de eerder genoemde onrust en het beoogde nut, geven weinig vertrouwen in een succesvolle afloop.

Verder is de Familievereniging van mening dat, in lijn met wat de Raad van Bestuur heeft toegezegd in het overleg in mei 2018, er een volledig due diligence ¹ onderzoek moet komen uitgevoerd door een onafhankelijke partij.

¹ Een due diligence onderzoek zal o.a. moeten bestaan uit het volledig doorlichten van beide organisatie zowel financieel, juridisch, fiscaal en organisatorisch. Verder zal er gekeken worden naar o.a. de cultuur, medewerkers, cliënten. Ook onderdeel van het onderzoek zal zijn de contacten/relaties met externe partijen, zoals: Banken, Zorgkantoor, Gemeentes, Woningbouwverenigingen, UWV, CAK en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het doel van deze exercitie is te komen tot en wel overwogen advies over de haalbaarheid en de verwachte voordelen van de fusie.

6. Cliëntenraad Leekerweide

In overeenstemming met de uitgangspunten van de Samenwerkingsovereenkomst heeft er in oktober-2017 overleg plaatsgevonden tussen RVB, Cliëntenraad en de Familievereniging. Verder heeft er o.a. een bespreking plaats gevonden met de verantwoordelijke financiële medewerkers van Leekerweide en een afvaardiging van Cliëntenraad en Familievereniging over de Begroting van de LeekerweideGroep 2018. Naar aanleiding van deze begroting heeft, zoals eerder opgemerkt in deze nieuwsbrief, de Familievereniging schriftelijk gereageerd richting de RVB. Hoe de verdere samenwerking zal zijn op andere terreinen is op dit moment nog niet veel zinvols te melden

7. Klachten van cliënten / verwanten

In 2017 en 2018 zijn er bij de Familievereniging klachten binnengekomen over zaken die spelen binnen de LeekerweideGroep. Deze klachten zijn door de Familievereniging ingebracht in het halfjaarlijkse overleg (mei-2018) met de RVB. Op verzoek van de RVB, die de klachten alleen in behandeling wilde nemen als zij een afschrift van de betreffende klacht(en) hadden ontvangen, heeft de Familievereniging deze klachten (anoniem) doorgestuurd  naar de RVB.  

In het overleg heeft de Familievereniging o.m. aangegeven dat gezien de aard van de gemelde klachten het heel goed mogelijk is dat deze klachten ook op andere locaties van de LeekerweideGroep spelen. Dit omdat de Familievereniging op veel woongroepen niet vertegenwoordigd is. De reden waarom verwanten zich richten tot de Familievereniging en niet tot de LeekerweideGroep, kan verklaard worden door (mogelijke) angst dat het aankaarten van problemen gevolgen zal hebben voor de klagers. Ook de negatieve ervaringen van een aantal betrokkenen, bij eerder gemelde klachten, kan hierbij een rol spelen.

De Familievereniging is van mening dat je als instelling, werkzaam in de verstandelijke gehandicaptenzorg, niet kunt eisen/verwachten dat cliënten individueel klachten melden. Het overgrote deel van de cliënten heeft simpel gezegd de kennis/vaardigheden niet. Dit geld vaak ook voor verwanten van deze cliënten en voor cliënten die zijn aangewezen op ondersteuning van mentoren.

De standaardprocedure voor het melden van een klacht is via de Klachtenprocedure van LeekerweideGroep (zie de informatie op de internetsite van de Familievereniging). In die gevallen dat niet gekozen wordt voor een formele klacht via de LeekerweideGroep bestaat er altijd de mogelijkheid dit te melden aan de Familievereniging. De Familievereniging zal op de internetsite een standformulier ontwikkelen waar cliënten/verwanten hun klachten kunnen melden. Dit kan natuurlijk ook via het postadres van de Familievereniging.

8. Aanvullende tandartsverzekering

De Familievereniging Leekerweide heeft recent vragen ontvangen over de noodzaak van een aanvullende tandartsverzekering voor cliënten van Leekerweide. Alhoewel deze materie jaren geleden al aan de orde is gekomen in zowel de Nieuwsbrieven als op de Algemene Ledenvergaderingen van de Familievereniging Leekerweide, zullen wij een en ander nader toelichten.

In de Wet Langdurige Zorg (WDL), de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (A.W.B.Z.), is geregeld dat cliënten conform artikel 3.1.1. (letter D 5°) recht hebben op tandheelkundige zorg. Ook in de AWBZ was er een recht op tandheelkundige zorg. De invoering van de WLZ op 1 januari 2015 heeft dus geen gevolgen gehad voor het recht op tandheelkundige zorg.

Het is aan de Zorginstelling en/of de Zorgverzekeraar, in het kader van o.a. het kwaliteitsbeleid, om cliënten/verwanten te wijzen op de WDL regeling tandheelkundige zorg met als doel het voorkomen van onnodige dure extra aanvullende tandartsverzekeringen. In het voorgaande gaan wij uit dat het bij Zorginstelling en/of de Zorgverzekeraar bekend is dat betreffende verzekerden/cliënten in een WDL instelling verblijven.

9. Afscheid

In 2004 ben ik namens de toenmalige ZOIN 2 groep, waar mijn zoon woonde, deel gaan nemen aan de Familieraad vergaderingen.

In 2007 besloot de toenmalige penningmeester te stoppen en werd mij gevraagd of ik penningmeester wilde worden hetgeen ik na enig nadenken ook ben geworden. Op zich is niet zoveel werk, maar het moet wel gebeuren.

In die tijd werd de verhouding tussen de Familievereniging en de Directie er niet beter op zodat de secretaresse van Leekerweide geen notulen van Familieraad vergaderingen meer maakte en ik van af die tijd de notulen maak van de Familieraad vergaderingen.

Eind 2007 verhuisde mijn zoon naar Hort 1 vooruitlopend op de nieuwbouw van de Wentels, Op zich maakte het voor mijn functie niet uit, maar het zou voor de Familievereniging wel veel werk opleveren zowel in positieve als negatieve zin.

Als gevolg van een aantal omstandigheden heb ik 2010 ook het secretariaat op me genomen en waren de notulen van de Algemene Ledenvergadering ook van mijn hand wat weer het nodige werk opleverde, maar altijd positieve reacties opleverde.

Mede gezien de steeds slechter wordende verhouding tussen Familievereniging en Directie van Leekerweide is het een roerige tijd geworden, maar hebben we als bestuur steeds geprobeerd ons in te zetten voor de bewoners, familie en verwanten. Op een aantal fronten heeft dat ook resultaat opgeleverd, maar er blijven nog veel wensen over.

Een belangrijk feit in 2017 was de start van een mediation traject om te proberen de verhoudingen tussen Familievereniging, Cliëntenraad en Directie te verbeteren. Ik ben blij dat dit uiteindelijk resultaat heeft opgeleverd en is er regelmatig overleg gepland tussen de diverse geledingen en hoop dat een positieve trend zich door zal zetten.

Na de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar heb ik besloten om, mede gezien leeftijdsaspecten, na de Algemene Ledenvergadering van 2018 te stoppen als secretaris en penningmeester. Ik bedank iedereen die het mede mogelijk heeft gemaakt dat ik dit werk kon doen en wens mijn opvolgers heel veel succes om zich in te blijven inzetten voor de Familievereniging want het is door de jaren heen wel gebleken dat een Familievereniging hard nodig is en dat zal ook zo blijven.

Ik verdwijn niet helemaal uit het beeld omdat ik als vertegenwoordiger van Wentel 3a deel uit blijf maken van de Familieraad.

Het ga u allen goed

Hartelijke groet,

Henk Booman.