Familievereniging Leekerweide
~ Sinds 1985 in verbinding met elkaar vóór onze clienten ~  

Nieuwsbrief 2019

Uitgave september 2019

1. Inleiding
Beste ouders, familieleden en verzorgers,
Het is alweer ruim een jaar geleden dat u onze laatste Nieuwsbrief heeft ontvangen. In deze
Nieuwsbrief willen wij u informeren over zaken die het laatste jaar gespeeld hebben en
inzicht geven in de recente ontwikkelingen.
In voorgaande Nieuwsbrieven hebben wij het belang en de noodzaak van een actieve en door
leden ondersteunde Familievereniging, onder de aandacht gebracht. Denk bijvoorbeeld maar
aan de invoering van het Leefwensenonderzoek waarbij o.a. de woonwensen van de
individuele cliënt zijn gewaarborgd, de plannen voor het opheffen van het slaapwachten op de
buitenlocaties binnen Wognum, de plannen van de gedwongen verhuizingen van de Wentel 2
A & B cliënten en het verplicht bestellen van de dagelijkse boodschappen.
Dankzij het actief optreden van de Familievereniging door o.a. het mobiliseren van de
achterban, Zorgkantoor, andere belanghebbenden in de gehandicaptenzorg en de pers zijn
deze plannen gelukkig niet doorgevoerd.
Het zal duidelijk zijn dat wij als Familievereniging niet op onze lauweren kunnen rusten en
ook de komende 30 jaar ons actief zullen blijven inzetten voor de belangen van onze cliënten
en achterban.
Anita Buisman heeft aangegeven na meer dan 15 jaar actief te zijn geweest als bestuurslid en
familieraadslid van de Familievereniging Leekerweide, na deze ALV, te willen stoppen met
haar activiteiten voor de Familievereniging. De Familievereniging dankt Anita voor alles wat
zij heeft gedaan voor de Familievereniging en ook speciale dank gaat uit naar de cavia’s René
en Paul. Deze twee banjers zijn de laatste jaren een vaste waarde geweest in het programma
van de Familiedag. Gelukkig is het afscheid niet definitief want Anita blijft hand en span
diensten verrichten voor de Familievereniging. Wij wensen Anita, en haar man Pe, kinderen
en kleinkinderen heel veel gezondheid en geluk toe.
Het bestuur van de Familievereniging is verheugd u wederom te mogen melden dat, ondanks
de beperkte financiële middelen en met steun van onze sponsoren, het ook dit jaar weer is
gelukt om voor de bewoners een leuk programma samen te stellen. Ook dit jaar heeft de
Familievereniging besloten om geen spreker uit te nodigen. De reden is dat heel veel
onderwerpen de afgelopen 30 jaar al aan de orde zijn geweest en de inspiratie voor een nieuw
onderwerp ontbrak. Mocht zich in 2019/2020 een belangrijk onderwerp aandienen dan zullen
wij niet schromen dit op de betreffende ALV van 2020, middels een spreker, aan de orde te
brengen. Als u zelf een onderwerp heeft waarvan u denkt dat dit belangrijk is om een keer te
bespreken, laat ons dat dan weten.
De ALV zal beginnen om 11.15 uur (zaal open om 10.45 uur) en zal duren tot 12.15 uur. Na
het opruimen van de Gortlaad zal vanaf 12.30 uur tot 13.30 uur, tegen kostprijs, een lunch
worden geserveerd in de Gortlaad.
Het middagprogramma, aanvang om 13.30 uur einde 16.00 uur, zal bestaan uit o.a. muziek
(zanger en een accordeonspeler), optreden van clowns, de cavia bak met mooie prijzen en
Oud Hollandse spelletjes. Ook aan de inwendige mens is gedacht (o.a. ijsjes en oliebollen).
Drankjes, met uitzondering van koffie/thee en limonade, zullen tegen geringe kosten
verkrijgbaar zijn.

2. Fusie Leekerweide Groep met Wilgaerden
Alle beoogde voordelen en kansen die de Raad van Bestuur (RvB) genoemd heeft in haar
Nieuwsbrieven en Beslis document (Fusie document) zijn volstrekt niet onderbouwd. Het is
een aaneenrijging van stellingen, vage dromen, geloof formuleringen, ect. Geen echte
onderbouwingen, verwijzingen naar fusie voorbeelden tussen instellingen voor de
ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Ook geen valide onderzoeken met behulp van externe
onafhankelijke buitenstaanders die in overleg met de Cliëntenraad en Familievereniging
gekozen zijn. Niets van dit alles.
Ook in de Nieuwsbrief van augustus 2019 van de LeekerweideGroep wordt geen woord
gerept over de grote bezwaren die de Familievereniging en Cliëntenraad, de
belangenbehartigers van onze kwetsbare cliënten, hebben ingebracht tegen deze fusie.
Onbegrijpelijk en uiterst teleurstellend.
De voordelen in het primair proces (de directe zorg) door schaalvergroting, zijn door de
verschillende doelgroepen, te verwaarlozen. In het Financiële Quick Scan rapport van 20 juni
2019 wordt door PwC vastgesteld dat de integratie van het primaire proces (de directe zorg)
van beide instellingen wordt bemoeilijkt door de verschillende doelgroepen en producten die
de LeekerweideGroep en Wilgaerden leveren. Dus de personeelsproblemen bij de directe zorg
(de z.g.n. handjes aan het bed) van de LeekerweideGroep worden niet oplost door de inzet
van personeelsleden van de Ouderen zorginstelling Wilgaerden. Wat overblijft, zijn de
mogelijke voordelen bij Ondersteunende diensten (o.a. ICT, Administratie, Huishoudelijke
diensten e.d.). Ook deze vraag is niet onderzocht. Mogelijke voordelen zouden ook kunnen
worden gerealiseerd door samenwerking. Een risicovolle, ongewenst en onnodige fusie met
Wilgaerden is daar echt niet voor nodig.
Wat ook grote vragen oproept is het feit dat de plannen uitgaan van een fusie met een met
ouderenzorg- en thuiszorginstelling. Juist deze sectoren verkeren in een turbulente fase. De
media staan er vol van de laatste twee jaar. De ouderenzorg dient de eerstkomende twee jaar
veel extra geld in de zorg te steken, onduidelijk is welke weerslag dit heeft op de facilitaire
functies waar juist de RvB van de LeekerweideGroep de schaalvoordelen ziet.
Ook samenwerkingsvormen op onderdelen zijn een goed alternatief, voor zover een
samenwerking geboden is. LeekerweideGroep is daarmee de afgelopen jaren zeer succesvol
geweest. Er is echter niet gebleken dat op mogelijk enkel nader te bepalen onderdelen deze
lijn niet doorgetrokken kan worden. Helaas staat bepaald niet vast dat fusie het middel is om
de uitdagingen te lijf te gaan. De realiteit is dat fusies de neiging hebben om vaak te
mislukken of het beoogde resultaat niet te halen.
Dit heeft niet alleen grote financiële gevolgen maar zorgt ook voor veel onrust en onnodig
druk onder personeel. Deze negatieve factoren zullen gevolgen hebben voor onze cliënten.
Onacceptabel!
Niet alleen de Familievereniging Leekerweide is tegen deze fusie maar ook de Cliëntenraad
van Leekerweide heeft tot driemaal toe een negatief fusie advies afgegeven. De
Familievereniging Leekerweide zal zich niet neerleggen bij deze fusieplannen en zal er alles
aan doen om te zorgen dat onze kwetsbare achterban niet de rekening gaat betalen van deze
fusie. De Familievereniging Leekerweide zal ondersteund worden door KansPlus, het grootste
belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking.
Op 30 juli 2019 heeft de Familievereniging Leekerweide, in een brief aan de Raad van
Bestuur, een ongevraagd negatief advies uitgebracht op de fusieplannen. Ook is op 30 juli
2019 een brief gestuurd aan de RvB en RvT in reactie op een gezamenlijke brief van RvT en
RvB d.d. 3 juli 2019.
De RvB van de LeekerweideGroep heeft aangegeven per 1 augustus 2019 toestemming te
vragen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De Familievereniging heeft zowel de NZa
als de Zorgkantoren Coöperatie VGZ middels een aangetekende brief en mail uitgebreid op de
hoogte gebracht van de bezwaren van de Familievereniging tegen deze voorgenomen fusie.
Tegen de beslissing van de NZA om geen gehoor te geven aan onze klachten, zullen wij
bezwaar aantekenen.
De Familievereniging zal, via de internetsite, de leden op de hoogte houden van de verdere
ontwikkelingen betreffende de voorgenomen fusie.
In bijlagen 1, Toelichting Fusietraject treft u belangrijke aanvullende informatie over de
beoogde fusie.

3. Website en Facebookpagina van de Familievereniging Leekerweide


De website van de Familievereniging Leekerweide is in 2017 compleet vernieuwd en
aangepast aan de behoefte van een actieve Familievereniging en haar achterban.
Niet alleen is de site makkelijker toegankelijker gemaakt maar geeft ook veel inzicht in zaken
die op Leekerweide spelen of hebben gespeeld. Zo staan niet alleen de Nieuwsbrieven van de
laatste vijf jaar op site maar vindt u ook belangrijke informatie over hoe de Familievereniging
werkt en hoe zij haar informatie van de achterban verkrijgt. Verder vindt u koppelingen die u,
via een muisklik, in contact brengen met instellingen die u mogelijk van dienst kunnen zijn.
Zoals bijvoorbeeld belangenorganisatie KansPlus of de Cliëntenraad van Leekerweide. En
vind u informatie over de Klachtenprocedure op Leekerweide.
Op onze website kunt u ook de foto’s van Familiedagen van voorgaande jaren bekijken.

De website zal gedurende het jaar worden aangepast aan de actualiteiten die spelen op
Leekerweide. Dit betekent dat u minder afhankelijk wordt van informatie uit de jaarlijkse
Nieuwsbrief. Via de site kunt u zich ook u aanmelden als lid van de Familievereniging maar
ook zaken melden die van belang kunnen zijn voor andere cliënten en/of verwanten van
Leekerweide.
U kunt de website van de Familievereniging Leekerweide vinden op het onderstaande adres.
www.familievereniging-leekerweide.com
De Familievereniging heeft ook een Facebookpagina waar u informatie over onze vereniging
en achterban kunt vinden. Het is belangrijk om de Facebookpagina van de Familievereniging
met zoveel mogelijk mensen te delen. Door uitbreiding van ons netwerk kunnen we, door
interactie met onze achterban, nog beter inspelen op belangrijke zaken die zich op
Leekerweide afspelen.
Facebookpagina Familievereniging Leekerweide:
@FamilieverenigingLeekerweide1


4. Resultaat Leekerweide 2018
Ook in 2018 is het resultaat en het eigenvermogen van de LeekerweideGroep weer sterk
toegenomen. Het inkomen voor de meeste cliënten is onder het bestaansminimum. Door
bezuinigingen komt het nog verder onder druk komt te staan en neemt het resultaat en
eigenvermogen van LeekerweideGroep jaar op jaar toe. Het gevolg van dit beleid is dat heel
veel cliënten noodgedwongen al jarenlang niet op vakantie kunnen, noodgedwongen geen
gebruik kunnen maken van Ziggo televisie en niet kunnen deelnemen aan (betaalde)
activiteiten.
Was er in 2017 nog een eigenvermogen van € 17.333.533 en een solvabiliteit percentage van
31,7 % in 2018 is dit gestegen naar een eigenvermogen van
€ 19.082.136 en een solvabiliteit percentage van 34,3 %.
Met een resultaat van € 1.748.603 en een eigenvermogen van € 19.082.136 in 2018 en een
solvabiliteit percentage van 34,3 % is klip en klaar dat er geen enkele reden is en was om dit
(jarenlange) bezuinigingsbeleid voort te zetten. De conclusie is dan ook dat een substantieel
deel van het eigenvermogen, dat grotendeels opgebracht uit inhoudingen op WLZ/AWBZ -
gelden van onze cliënten, weer moet aangewend voor het doel (zorg) waarvoor het is
verstrekt.
De Familievereniging Leekerweide heeft het voorzieningenbeleid middels een brief (maart
2018) en tijdens het onderlinge overleg aangekaart bij de RVB. In een brief d.d. 18 oktober
2018 heeft de RVB toegezegd dat er mogelijk een regeling is waarbij er een vergoeding kan
komen voor het begeleiden van cliënten bij bezoeken aan de tandarts, huisarts en/of specialist.
Ook voor de aanschaf van standaard meubilair, door verwanten, wordt onderzocht of er een
vorm van compensatie mogelijk is. Andere zaken zoals de vaak onbetaalbare vakanties, Ziggo
abonnementen, bijdragen VTB en/of een compensatie voor de kosten van het naar huis halen
van cliënten, zijn niet bespreekbaar. Wij zullen in het najaarsoverleg in 2019 dit onderwerp op
de agenda zetten.
Het door de LeekerweideGroep in het leven geroepen Voorzieningenfonds biedt geen enkele
oplossing van de hiervoor genoemde problemen van cliënten van Leekerweide. Het vergoedt
slechts individueel en eenmalig een bijdrage in de kosten. Zaken zoals een Ziggo abonnement
en de jaarlijkse vakanties worden niet vergoed vanuit het fonds. In onze Nieuwsbrief van
September 2016 zijn wij uitgebreid ingegaan het Voorzieningenfonds.


5. Cliëntenraad Leekerweide
In overeenstemming met de uitgangspunten van de Samenwerkingsovereenkomst heeft er in
2018 tweemaal overleg plaatsgevonden met de RvB. Het voorjaarsoverleg wordt gevoerd
tussen de RvB en de Familievereniging. Bij het najaarsoverleg is ook de Cliëntenraad
aanwezig.
In 2019 is de concept Jaarrekening 2018 besproken met de verantwoordelijke financiële
medewerkers van LeekerweideGroep en een afvaardiging van Cliëntenraad en
Familievereniging. Op verzoek van de Cliëntenraad is er in 2019 gestart met een overleg
tussen Cliëntenraad en Familievereniging. In dit overleg worden o.a. de adviesaanvragen van
de RvB besproken. Het standpunt van de Familievereniging aangaande deze adviezen zal via
de Cliëntenraad of rechtstreeks aan de RvB kenbaar worden gemaakt. De Familievereniging is
positief over de samenwerking met de Cliëntenraad. Onderzocht zal worden of ook op andere
gebieden samenwerking mogelijk is en kennis over zaken die spelen op Leekerweide gedeeld
kunnen worden.


6. Klachten van cliënten / verwanten
In onze Nieuwsbrief van september 2018 hebben wij aandacht besteed aan klachten van
verwanten die binnengekomen bij de Familievereniging. Wij hebben verder aangegeven dat
gezien de aard van de gemelde klachten het heel goed mogelijk is dat deze klachten ook op
andere locaties van de LeekerweideGroep spelen. Dit omdat de Familievereniging op veel
woongroepen niet vertegenwoordigd is. De reden waarom verwanten zich richten tot de
Familievereniging en niet tot de LeekerweideGroep, kan verklaard worden door (mogelijke)
angst dat het aankaarten van problemen gevolgen zal hebben voor de klagers. Ook de
negatieve ervaringen van een aantal betrokkenen, bij eerder gemelde klachten, kunnen hierbij
een rol hebben gespeeld.
Als Familievereniging zijn wij van mening dat je als instelling, werkzaam in de verstandelijke
gehandicaptenzorg, niet kunt eisen/verwachten dat cliënten individueel klachten melden. Het
overgrote deel van de cliënten heeft simpel gezegd de kennis/vaardigheden niet. Dit geldt
vaak ook voor verwanten van deze cliënten en voor cliënten die zijn aangewezen op
ondersteuning van (externe commerciële) mentoren. De Familievereniging zal daarom altijd
een aanspreekpunt zijn en blijven voor cliënten en/of verwanten die niet via de standaard
Klachtenprocedure hun klachten kunnen, durven of willen uiten. Het melden van deze
klachten kan via de site
Vanuit de Familieraad zijn er vragen gesteld over de hoge temperaturen op kamers van
cliënten. In sommige gevallen zijn temperaturen van 30 graden en hoger gemeten. Het simpel
openen van een raam en deur of het aanschaffen van een ventilator werkt niet of onvoldoende.
De Familievereniging heeft de technische dienst benaderd en gevraagd of deze klachten
bekend zijn, er richtlijnen zijn t.a.v. kamertemperaturen en/of Leekerweide hier op korte
termijn iets mee gaat doen (bijvoorbeeld het installeren van een airco). Met een eigen
vermogen van € 19.000.000 kunnen er weinig redenen zijn om deze problemen niet op korte
termijn aan te pakken. Zodra wij een antwoord hebben gekregen op onze vragen zullen wij dit
melden op onze website.
De standaardprocedure voor het melden van een klacht is via de Klachtenprocedure van
LeekerweideGroep (zie de informatie op de internetsite van de Familievereniging). In die
gevallen dat niet gekozen wordt voor een formele klacht via de LeekerweideGroep bestaat er
altijd de mogelijkheid dit te melden aan de Familievereniging.
De Familievereniging zal op de website een standaardformulier ontwikkelen waar
cliënten/verwanten hun klachten kunnen melden. Dit kan natuurlijk ook via het postadres van
de Familievereniging.

7. Aanvullende tandartsverzekering

De Familievereniging Leekerweide heeft recent vragen ontvangen over de noodzaak van een
aanvullende tandartsverzekering voor cliënten van Leekerweide. Alhoewel deze materie jaren
geleden al aan de orde is gekomen in zowel de Nieuwsbrieven als op de Algemene
Ledenvergaderingen van de Familievereniging Leekerweide, zullen wij een en ander nader
toelichten.
In de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (A.W.B.Z.), is geregeld dat cliënten conform artikel 3.1.1. (letter D 5°) recht
hebben op tandheelkundige zorg. Ook in de AWBZ was er een recht op tandheelkundige zorg.
De invoering van de WLZ op 1 januari 2015 heeft dus geen gevolgen gehad voor het recht op
tandheelkundige zorg.
Het is aan de Zorginstelling en/of de Zorgverzekeraar, in het kader van o.a. het
kwaliteitsbeleid, om cliënten/verwanten te wijzen op de WLZ regeling tandheelkundige zorg
met als doel het voorkomen van onnodige dure extra aanvullende tandartsverzekeringen. In
het voorgaande gaan wij uit dat het bij Zorginstelling en/of de Zorgverzekeraar bekend is dat
betreffende verzekerden/cliënten in een WLZ instelling verblijven.

8. Kans Plus
In gesprekken met KansPlus zijn o.a. de issues over het lidmaatschap van de
Familievereniging Leekerweide naar wederzijdse tevredenheid afgehandeld. De
Familievereniging zal de voorwaarden van het lidmaatschap vooralsnog niet aanpassen.
Mogelijk in de toekomst, als meer Familieverenigingen zich aansluiten bij KansPlus, kan het
lidmaatschap worden herzien. Als grootste belangennetwerk voor mensen met een
verstandelijke beperking is KansPlus belangrijk voor onze cliënten en achterban.
KansPlus is ook de spreekbuis van mensen met een verstandelijke beperking richting de
politiek en overheid. Dit doet KansPlus door o.a. te participeren in regionale en landelijke
overlegstructuren waar het verstandelijke gehandicapten beleid op de agenda staat en door
gevraagd en ongevraagd advies te geven.
Als lid van de Familievereniging/KansPlus kunt u met uw vragen putten uit de jarenlange
ervaringen van het Kennis en Adviescentrum van Kans Plus.
De Familievereniging is blij met de ondersteuning door KansPlus bij de aanpak van de
problemen rond de fusieplannen tussen LeekerweideGroep en Wilgaerden. Door gebruik te
maken van de jarenlange kennis en ervaringen van KansPlus, in verstandelijke gehandicapten
sector, zijn wij in staat om onze bezwaren tegen deze fusie inhoudelijk goed en duidelijk te
onderbouwen. Deze ervaringen zijn niet alleen gebruikt bij de communicatie met de RvB en
RvT van Leekerweide maar ook in onze brieven richting NZa en Zorgkantoren Coöperatie
VGZ.

Voor reacties op deze Nieuwsbrief kunt u zich wenden tot het secretariaat van de
Familievereniging Leekerweide

Rina Zwanenburg-Stevens Familievereniging Leekerweide
Email: info@familievereniging-leekerweide.com 

Bijlagen: 1
Toelichting Fusietraject

In oktober 2017 is de Familievereniging door de Raad van Bestuur (RvB) bijgepraat over de
plannen voor samenwerking met Wilgaerden. In mei 2018 werd in het voorjaarsoverleg met
de RvB duidelijk dat de partijen aansturen op een volledige fusie op korte termijn.
De Familievereniging Leekerweide heeft op 13 augustus 2018 een brief gestuurd aan de RvB
van de LeekerweideGroep. In deze brief heeft de Familievereniging zich uitgesproken tegen
de fusieplannen en het nut en noodzaak er niet van in te zien. Verder is gevraagd om een
uitgebreid due diligence onderzoek ¹ uit te voeren door een onafhankelijk accountant. Dit
onderzoek is in een brief van de RvB op 13 september 2018 toegezegd. Als toevoeging dat de
opdracht voor dit onderzoek bij de Raad van Toezicht (RvT) van de LeekerweideGroep zou
liggen. Ook zou de Familievereniging Leekerweide op de hoogte worden gehouden van de
ontwikkelingen ten aanzien van deze voorgenomen fusie.
¹ Bij een (uitgebreid) due diligence onderzoek wordt alles van de fuserende partijen
onderzocht. Niet alleen wordt er onderzocht hoe de partijen er financieel voorstaan maar ook
hoe de instellingen/ondernemingen functioneren zowel intern (o.a. personeel, cliënten, wonen,
cultuur) als extern zoals het signaleren/beoordelen van mogelijke problemen met banken,
overheidsinstantie, zorgkantoor, Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd en dergelijke. Ook
worden de voordelen en risico’s op korte en langere termijn beoordeeld en inzichtelijk
gemaakt. Het doel is niet alleen het voorkomen van financiële blunders (de z.g.n “lijken in de
kast”) maar ook het toetsen en beoordelen van de uitgangspunten/reden die ten grondslag
liggen aan de wens om te fuseren.

Na 7 maanden niets te hebben vernomen van de RvB van de LeekerweideGroep is de
Familievereniging er op 2 mei 2019, tijdens de bespreking van de Jaarrekening 2018, per
toeval achter gekomen dat in plaats van een uitgebreid due diligence onderzoek er nu een
quick-scan ² zou plaatsvinden.
²Bij een quick-scan wordt de omvang van wat er gecontroleerd gaat worden vooraf bepaald
door de fuserende instellingen/ondernemingen. Zaken waarvan de uitkomsten wellicht geen
positieve bijdrage aan de fusieplannen zouden kunnen leveren, kunnen buiten de controle
opdracht (quick-scan) worden gelaten. Deze zullen dus niet worden onderzocht/beoordeeld.
Onderstaand valt te lezen wat er niet wordt onderzocht/beoordeeld in deze quick-scan.
Wij hebben onze frustratie en ongenoegen over deze beslissing niet alleen geventileerd
richting de RvB maar ook naar de RvT, zijnde de opdrachtgever van deze quick-scan. Uit de
omschrijving en uitvoering van deze quick-scan opdracht is duidelijk dat er heel veel niet
wordt onderzocht. Zo wordt de reden om samen te gaan niet onderzocht en ook de
synergie effecten (voordelen van deze fusie) zijn geen onderdeel van de opdracht. Ook
financiële zaken (zoals exploitatie, liquiditeit, voorzieningenbeleid, resultaten en dergelijke)
op korte en langere termijn zijn niet meegenomen in het onderzoek. Uiterst teleurstellend,
niet zeggend en weinig verheffend was de gezamenlijke reactie van de Raad van Toezicht en
Raad van Bestuur d.d. 3 juli 2019 op onze brief van 20 juni 2019.
Bij een fusie met een organisatie omvang als van de LeekerweideGroep en Wilgaerden, waar
het ook nog gaat om de belangen van kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking,
moet al het mogelijke worden gedaan om het nut en de noodzaak van een fusie aan te tonen
en potentiële risico’s zichtbaar worden gemaakt. Het is klip en klaar dat met deze quick-scan
volledig voorbij wordt gegaan aan het inzichtelijk maken waarom deze fusie voor de
LeekerweideGroep zo wenselijk is.
Wat wel duidelijk is, is dat Wilgaerden er financieel veel minder gunstig voor staat als de
LeekerweideGroep.
De winst van de LeekerweideGroep was gedurende de periode van 2015 tot en met 2018 
€ 8.601.000 en van Wilgaerden € 197.000. Een verschil in 4 jaar van maar liefst € 8.407.000.
Ook de Reserves / Eigenvermogen is bij de LeekerweideGroep ruim
€ 7.590.00 hoger dan bij Wilgaerden.