Familievereniging Leekerweide
~ Sinds 1985 in verbinding met elkaar vóór onze clienten ~  

Nieuwsbrief 2017

Uitgave: oktober 2017

1. Inleiding

Beste ouders, familieleden en verzorgers,  

Het is alweer ruim een jaar geleden dat u onze laatste Nieuwsbrief heeft ontvangen. In deze Nieuwsbrief willen wij u informeren over zaken die het laatste jaar gespeeld hebben en inzicht geven in de recente ontwikkelingen.

In voorgaande Nieuwsbrieven hebben wij het belang en de noodzaak van een actieve en door leden ondersteunde Familievereniging, onder de aandacht gebracht. Denk bijvoorbeeld maar aan de invoering van het Leefwensen onderzoek waarbij o.a. de woonwensen van de individuele cliënt zijn gewaarborgd, de plannen voor het opheffen van het slaapwachten op de buitenlocaties binnen Wognum, de plannen van de gedwongen verhuizingen van de Wentel 2 A&B cliënten en het verplicht bestellen van de dagelijkse boodschappen.  

Dankzij het actief optreden van de Familievereniging door o.a. het mobiliseren van de achterban, Zorgkantoor, andere belanghebbenden in de gehandicaptenzorg en de pers zijn deze plannen gelukkig niet doorgevoerd.

Het zal duidelijk zijn dat wij als Familievereniging niet op onze lauweren kunnen rusten en ook de komende 30 jaar ons actief zullen blijven inzetten voor de belangen van onze cliënten en achterban.

In onze Nieuwsbrief van September 2016 hebben wij u gemeld dat het belangrijk is om ook met andere belangenbehartigers in de verstandelijk gehandicapten zorg in contact te treden. Het idee daarachter is en was om kennis en ervaringen te delen en mogelijk te komen tot een vorm van samenwerking. Dit heeft vooralsnog, buiten een aantal constructieve gesprekken, niet geresulteerd in concrete afspraken. Desondanks zullen wij ons blijven in zetten om ons netwerk van belanghebbende in de verstandelijke gehandicaptenzorg, verder uit te breiden.

Het bestuur van de Familievereniging is verheugd u wederom te mogen melden dat, ondanks de beperkte financiële middelen en met steun van onze sponsoren, het ook dit jaar weer is gelukt om voor de bewoners een leuk programma samen te stellen. In tegenstelling tot voorafgaande jaren heeft het bestuur van de Familievereniging besloten om dit jaar geen spreker uit te nodigen. De reden hiervoor is dat heel veel onderwerpen de afgelopen 31 jaar al aan de orde zijn geweest en de inspiratie voor een nieuw onderwerp ontbrak. Mocht zich in 2018 een belangrijk onderwerp aandienen dan zullen wij niet schromen dit op de betreffende ALV van 2018, middels een spreker, aan de orde te brengen. Als u zelf een onderwerp heeft waarvan u denkt dat dit belangrijk is om een keer te bespreken, laat ons dat dan weten.

 Het schrappen van een spreker op de Algemene ledenvergadering heeft enige gevolgen voor het tijdschema. De ALV zal  beginnen om 11.15 uur (zaal open om 10.30 uur) en zal duren tot 12.15 uur. Na het opruimen van de Gortlaad zal vanaf 12.30 uur tot 13.30 uur, tegen kostprijs, een lunch worden geserveerd in de Gortlaad.

Het middagprogramma, aanvang om 13.30 uur einde 16.00 uur, zal bestaan uit o.a. muziek (zanger en een accordeonspeler), optreden van 2 clowns, de "Cavia bak" met mooie prijzen en Oud Hollandse spelletjes. Ook aan de inwendige mens is gedacht (o.a. ijsjes en oliebollen). Drankjes, met uitzondering van koffie/thee en limonade, zullen tegen geringe kosten verkrijgbaar zijn.

2. Internetsite/Facebook Familievereniging Leekerweide

De Internetsite van de Familievereniging Leekerweide is in 2017 compleet vernieuwd en aangepast aan de behoefte van een actieve Familievereniging en haar achterban.

Niet alleen is de site makkelijker toegankelijk gemaakt maar geeft ook veel inzicht in zaken die op Leekerweide spelen of hebben gespeeld. Zo staan niet alleen de Nieuwsbrieven van de laatste vijf jaar op site maar vindt u ook informatie over hoe de Familievereniging werkt en hoe zij haar informatie van de achterban verkrijgt. Verder vindt u koppelingen die u, via een muisklik, in contact brengen met instellingen die u mogelijk van dienst kunnen zijn. Zo zijn er o.m. links naar KansPlus en Adviespunt Zorgbelang. Ook is er een link met de Cliëntenraad van Leekerweide en vindt u informatie over de klachtenprocedure op Leekerweide.

De internetsite zal gedurende het jaar worden aangepast aan de actualiteiten die spelen op Leekerweide. Dit betekend dat u minder afhankelijk wordt van informatie uit de jaarlijkse Nieuwsbrief. Via de site kunt u zich ook u aanmelden als lid van de Familievereniging maar ook zaken melden die van belang kunnen zijn voor andere cliënten en/of verwanten van Leekerweide.

U kunt de internetsite van de Familievereniging Leekerweide vinden op het onderstaande adres.

www.familievereniging-leekerweide.com

De Familievereniging heeft ook een Facebook account waar u informatie over onze vereniging en achterban kunt vinden. Het is belangrijk om de Facebook account van de Familievereniging met zoveel mogelijk mensen te delen. Door uitbreiding van onze netwerk kunnen we, door interactie met onze achterban, nog beter inspelen op belangrijke zaken die  zich op Leekerweide afspelen.

 Facebook account Familievereniging Leekerweide: @FamilieverenigingLeekerweide1

 3. Mediation (bemiddeling)

 In de Nieuwsbrief van September 2016 hebben wij u geïnformeerd over de afspraken die gemaakt zijn tussen de Raad van Bestuur van Leekerweide, de Cliëntenraad en de Familievereniging om te kijken of het mogelijk was om de onderlinge verstandhouding (via Mediation) te verbeteren. Deze gesprekken, die in een gemoedelijke sfeer en op een constructieve wijze hebben plaatsgevonden, hebben geresulteerd in een afspraken overeenkomst. Een aantal onderwerpen die  in deze afspraken overeenkomst zijn vastgelegd worden hieronder kort toegelicht:

i.              het invoeren van (jaarlijks) overleg tussen de partijen,

ii.             het vooraf kennis nemen van elkaars Nieuwsbrieven,

iii.            verstrekken van (belangrijk) informatie,

iv.            meedenken en adviseren bij (ingrijpende) plannen,

v.             bevestiging van elkaars verantwoordelijkheden,

vi.            het (proberen) te voorkomen  dat geschillen ernstig gaan escaleren.

De Familievereniging is content met behaalde resultaat en de erkenning van het belang van Familievereniging bij cliënt/ouderparticipatie in de verstandelijke gehandicaptenzorg. De formele ondertekening van deze afspraken overeenkomst zal in oktober plaatsvinden.  

4. Resultaat Leekerweide 2016

Al jaren heeft de Familievereniging zich uitgesproken tegen de ongebreidelde bezuinigingsdrift van de Raad van Bestuur van Leekerweide. In een periode waarin het inkomen voor de meeste cliënten, vaak onder het bestaansminimum, door bezuinigingen nog verder onderdruk komen te staan neemt het resultaat en eigenvermogen van Leekerweide jaar op jaar toe.  Het gevolg van dit beleid is dat heel veel cliënten noodgedwongen al jarenlang niet op vakantie kunnen en niet kunnen deelnemen aan (betaalde) activiteiten.

Was er in 2015  spraken van een eigenvermogen van een  € 12.786.322 en een solvabiliteit percentage van 25,5% in 2016 is dit gestegen naar  een eigenvermogen van

€ 14.471.875 en een solvabiliteit percentage van 26,7%.

Met een eigenvermogen in 2016 van € 14.471.875 en een solvabiliteit percentage van 26,7%  is klip en klaar dat er geen enkele reden is en was om dit (jarenlange) bezuinigingsbeleid voor te zetten. De conclusie is dan ook dat een substantieel deel van het eigenvermogen, dat grotendeels is opgebracht uit inhoudingen op WLZ/AWBZ - gelden van onze cliënten, weer moet aangewend voor het doel (zorg) waarvoor het is verstrekt.

De Familievereniging Leekerweide zal het voorzieningenbeleid aankaarten bij de Raad van Bestuur van Leekerweide.

 5. KansPlus

In de Nieuwsbrief van 2014, 2015 en 2016 hebben wij u op de hoogte gebracht en gehouden van de plannen om nieuwe Familieverenigingen lid te laten worden van KansPlus.

 Het bestuur van de Familievereniging Leekerweide heeft besloten om voor 2017 het traject voor een (andere) lidmaatschap voor Familieverenigingen met KansPlus, uit te stellen. De reden hiervoor is dat in het jubileumjaar van KansPlus het niet juist zou zijn om het lidmaatschap te beëindigen. Ook vragen van leden over de aanpassingen van het service (ondersteuning) niveau, horende bij het nieuwe lidmaatschap met KansPlus, hebben bijgedragen tot dit besluit.

 Wij zullen u in de loop van 2018 verder informeren over het lidmaatschap met KansPlus.

  6. Cliëntenraad Leekerweide

De verstandhouding tussen de Familievereniging Leekerweide en de Cliëntenraad is uitvoerig aan de orde gekomen in onze Nieuwsbrieven.

Zoals bij agendapunt 3 Mediaton gemeld heeft het overleg tussen Raad van Bestuur van Leekerweide, Cliëntenraad en Familievereniging geleid tot een afspraken overeenkomst.

De Familievereniging is verheugd met het tot stand komen van deze afspraken overeenkomst en ziet uit naar een prettige en constructieve samenwerking met de Cliëntenraad (en natuurlijk ook met de Raad van Bestuur).

 H. Booman            secretaris